A BUDMIL Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 6.; cégjegyzékszám: 01-10-044408; e-mail cím: budmil@budmil.eu; telefonszám: +36 (1) 437 9900; „budmil Zrt.”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az ajánlatküldésre és hírlevélküldésre és marketing anyagok küldésére történő feliratkozás, valamint a törzsvásárlói programra történő regisztráció során megadott személyes adatait, amennyiben a feliratkozásra és a regisztrációra a kiskereskedelmi egységekben kerül sor.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A személyes adatai kezelésére a BUDMIL Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 6.; cégjegyzékszám: 01-10-044408) jogosult.

A budmil Zrt.-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz kiskereskedelmi egységekben munkavállalók és a vezetőség jogosult hozzáférni. A budmil Zrt. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja
 • A nevét és e-mail címét a budmil személyre szóló ajánlatok küldése céljából kezeli, az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása;
 • A nevét és e-mail címét a budmil hírlevél és marketing anyagok küldése céljából kezeli, az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása;
 • A nevét és lakcímét a budmil a törzsvásárlói programra való regisztráció és a törzsvásárlói kártya kiküldése céljából kezeli, az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Ha a feliratkozás, illetve a regisztráció során megadott személyes adatai változnak, akkor a budmil Zrt. kéri, hogy az adatváltozásról mielőbb tájékoztassa a budmil Zrt.-t a gdpr@budmil.eu e-mail címre küldött e-mailben.

Jogosult a fenti adatkezelési célok bármelyike vagy mindegyike tekintetében az adatkezeléshez adott hozzájárulását a gdpr@budmil.hu e-mail címre küldött e-mail útján, a budmil kiskereskedelmi üzleteinek bármelyikében személyesen visszavonni, illetve a hírlevélküldés céljából megadott személyes adataira vonatkozó hozzájárulását a hírlevélről történő leiratkozás útján visszavonni. Ha Ön a hozzájárulását visszavonja, akkor a budmil Zrt. nem küld további ajánlatokat, illetve hírlevelet az Ön részére, valamint a törzsvásárlói programra történő regisztrációját törli.

 1. Személyes adatok címzettjei

A feliratkozás és regisztráció céljából megadott személyes adatai címzettjei:

 • a rendszergazdai szolgáltatásokat ellátó szolgáltatók: a BENDACOM Informatikai Betéti Társaság (székhely: 1214 Budapest, Akácfa u. 24; cégjegyzékszám: 01-06-511888) és a VipIT Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2600 Vác, Balassagyarmati út 25.; cégjegyzékszám: 13-09-172171);
 • a vállalatirányítási rendszer karbantartója a UNIT4 CODA Hungary Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32; cégjegyzékszám: 01-09-861087).

A megadott személyes adatait a budmil Zrt. további személy részére nem továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama

A budmil Zrt. a személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A budmil Zrt. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztató akkor alkalmazandó, amikor az adatkezelési tájékoztató módosításáról a budmil Zrt. az e-mail címén tájékoztatja.

 1. Személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai

A feliratkozás és regisztráció során megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogosult a következő jogokat gyakorolni: hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, adathordozhatósághoz való jog.

 • Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet a budmil Zrt.-től arra vonatkozóan, hogy a budmil Zrt. kezeli-e a személyes adatait.

Ha a budmil Zrt. kezeli a személyes adatait, akkor a következő információkról kap tájékoztatást: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A budmil Zrt. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, amennyiben kérése a másolat kiadására is irányul.

 • Helyesbítéshez való jog

Kérheti a budmil Zrt.-től, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

Kérése esetén a budmil Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, amely törlés a regisztrált fiókjának törlése útján történik.

A budmil Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön feliratkozás és regisztráció során megadott személyes adatait, ha (i) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (ii) a budmil Zrt. a személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy (iii) a budmil Zrt. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A budmil Zrt. a személyes adatokat azonban nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha a budmil Zrt. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

A budmil Zrt. korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a budmil Zrt.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

Az adatkezelés korlátozása esetén a budmil Zrt. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

A budmil Zrt. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Kérése esetén a budmil Zrt. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megadja az Ön részére, amennyiben a személyes adatok kezelése hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon (nem papíralapon) történik.

 1. Lehetséges eljárás jogsértés esetén

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén

 • felveheti a kapcsolatot a budmil Zrt.-vel a gdpr@budmil.eu e-mail címen vagy a +36 (1) 437 9900 telefonszámon;
 • panaszt nyújthat be a hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400); vagy
 • bírósághoz fordulhat.