A BUDMIL Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 6.; cégjegyzékszám: 01-10-044408; e-mail cím: budmil@budmil.eu; telefonszám: +36 (1) 437 9900; „budmil Zrt.”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön önéletrajzát, amelyet Ön az cv@budmil.hu e-mail címre küldött meg, vagy postai úton a budmil Zrt. részére a 1033 Budapest, Szőlőkert köz 6. címre küldött levélben juttatott el, vagy személyesen adott át a budmil Zrt. részére.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az önéletrajza elküldése során megadott személyes adatok kezelésére a BUDMIL Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 6.; cégjegyzékszám: 01-10-044408) jogosult.

A budmil Zrt.-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a munkaügyekkel foglalkozó munkatársak és annak az osztálynak a vezetője jogosult hozzáférni, amely területre az álláshirdetés vonatkozik. A budmil Zrt. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A budmil Zrt. az önéletrajza megküldése során megadott személyes adatokat meghirdetett pozíció betöltése és a pozícióra megfelelő új munkavállaló kiválasztása céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az önéletrajza elektronikus vagy postai úton történő megküldésével vagy személyes átadásával ad meg.

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató az álláshirdetés online felületén elhelyezett linken keresztül érhető el.

Az önéletrajza személyes átadását megelőzően kérheti, hogy a budmil Zrt. papíralapon bocsássa a rendelkezésére az önéletrajza kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatót.

 1. Személyes adatok címzettjei

Az önéletrajz megküldése során megadott személyes adatok címzettjei a budmil Zrt. számítógépes rendszerét karban tartó szolgáltatók: a BENDACOM Informatikai Betéti Társaság (székhely: 1214 Budapest, Akácfa u. 24.; cégjegyzékszám: 01-06-511888.), valamint a VipIT Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2600 Vác, Balassagyarmati út 25.; cégjegyzékszám: 13-09-172171).

Az önéletrajzok kezelése során megadott személyes adatokat a budmil Zrt. további személy részére nem adja át vagy továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama

A budmil Zrt. az önéletrajza megküldésével megadott személyes adatokat önéletrajza megküldésétől kezdődően addig kezeli, amíg nem dönt arról, hogy az adott pozícióra kit vesz fel, de legfeljebb az önéletrajz beérkezésétől számított 4 hónap elteltéig.

A budmil Zrt. az Ön által megküldött önéletrajzot, illetve az abban szereplő személyes adatokat erre irányuló kérés esetén legfeljebb 3 munkanapon belül törli. Az önéletrajzban szereplő személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmet elektronikus úton a gdpr@budmil.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy postai úton a budmil Zrt. részére a 1033 Budapest, Szőlőkert köz 6. címre küldött levélben kérheti.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
  • A budmil Zrt. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja.
  • Az Ön személyes adatai kezelésre vonatkozóan az álláshirdetésben megjelenő linken elérhető adatkezelési tájékoztató irányadó.
 2. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az önéletrajzában megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogosult a következő jogokat gyakorolni: hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, illetve adatkezelés korlátozásához való jog.

 • Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet a budmil Zrt.-től arra vonatkozóan, hogy a budmil Zrt. kezeli-e a személyes adatait.

Ha a budmil Zrt. kezeli a személyes adatait, akkor a következő információkról kap tájékoztatást: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A budmil Zrt. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, amennyiben kérése a másolat kiadására is irányul.

 • Helyesbítéshez való jog

Kérheti a budmil Zrt.-től, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait, amennyiben azok az önéletrajzában helytelenül tüntette fel.

 • Törléshez való jog

Kérése esetén a budmil Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, amely törlés az önéletrajza törlésével valósul meg.

A budmil Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön önéletrajzban megadott személyes adatait, ha (i) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (ii) a budmil Zrt. a személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy (iii) a budmil Zrt. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A budmil Zrt. a személyes adatokat azonban nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha a budmil Zrt. átadta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

A budmil Zrt. korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a budmil Zrt.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

Az adatkezelés korlátozása esetén a budmil Zrt. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

A budmil Zrt. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 1. Lehetséges eljárás jogsértés esetén

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén

 • felveheti a kapcsolatot a budmil Zrt.-vel a gdpr@budmil.hu e-mail címen vagy a +36 (1) 437 9900 telefonszámon;
 • panaszt nyújthat be a hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400); vagy
 • bírósághoz fordulhat.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató 2018. június 27. napjától hatályos.