BUDMIL Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 6.; cégjegyzékszám: 01-10-044408; e-mail cím: budmil@budmil.eu; telefonszám: +36 (1) 437 9900; „budmil Zrt.”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön hírlevélre történő feliratkozás érdekében a www.budmil.eu honlapon megadott személyes adatait.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatai kezelésére a BUDMIL Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 6.; cégjegyzékszám: 01-10-044408) jogosult.

A budmil Zrt.-nél a hírlevélküldés céljából megadott személyes adataihoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a marketing és értékesítési osztályon dolgozó munkatársak, a budmil Zrt. vezetősége. A budmil Zrt. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A budmil Zrt. a hírlevélre történő feliratkozás során megadott nevét és e-mail címét névre szóló hírlevélküldés céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg azzal, hogy a személyes adatai megadását követően a „FELIRATKOZOM A BUDMIL HÍRLEVÉLRE, EZZEL HOZZÁJÁRULOK, HOGY A BUDMIL ZRT. E-MAIL (ÉS TELEFONSZÁMOM MEGADÁSA ESETÉN SMS) FORMÁJÁBAN ÜZENETEKET KÜLDJÖN NEKEM FELHASZNÁLVA A MEGADOTT ADATAIMAT. A HÍRLEVÉLKÜLDÉSRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT ELFOGADOM” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli.

Amennyiben Ön nem kíván további hírlevelet kapni a budmil Zrt.-től, akkor jogosult a hírlevélküldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással. Amennyiben Ön a budmil Zrt. hírleveléről leiratkozik, akkor a budmil Zrt. a jövőben nem küld az Ön részére hírlevelet.

Azon hírlevelek esetében, amelyeket a budmil Zrt. az Ön hírlevélre történt feliratkozása és a leiratkozása között küldött az Ön részére az Ön hozzájárulása alapján, a budmil Zrt. jogszerűen járt el.

A hírlevélről történő leiratkozás esetén a budmil Zrt. a regisztrált fiókját nem törli automatikusan, a fiók regisztráció törlését a regisztrációját a webmaster@budmil.eu e-mail címre küldött e-mail útján törölheti.

 1. Személyes adatok címzettjei

A hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott e-mail címét

 • a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: a CREARTWORK Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3535 Miskolc, Békés u. 7.; cégjegyzékszám: 05-09-018035);
 • a honlap fejlesztését végző szolgáltató: a WEBAPIX Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. ép. 3. em; cégjegyzékszám: 01-09-985866);
 • a rendszergazdai szolgáltatásokat ellátó szolgáltatók: a BENDACOM Informatikai Betéti Társaság (székhely: 1214 Budapest, Akácfa u. 24; cégjegyzékszám: 01-06-511888) és a VipIT Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2600 Vác, Balassagyarmati út 25.; cégjegyzékszám: 13-09-172171);
 • az online hírlevélküldő rendszert üzemeltető szolgáltató: a Plex Online Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35; cégjegyzékszám: 01-09-991861)

képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

A hírlevélküldés céljából megadott személyes adatait a budmil Zrt. további személy részére nem továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama

A budmil Zrt. az Ön által hírlevélküldés céljából megadott személyes adatokat a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig kezeli.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
  • A budmil Zrt. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a budmil Zrt. a honlapján nyilvánosságra hozza.
  • A budmil Zrt. Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a hírlevélről leiratkozhat és a személyes adatait a budmil Zrt. a hírlevélküldéssel kapcsolatos adatbázisából törli.
 2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogosult a következő jogokat gyakorolni: hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, illetve adathordozhatósághoz való jog.

 • Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet a budmil Zrt.-től arra vonatkozóan, hogy a budmil Zrt. kezeli-e a személyes adatait.

Ha a budmil Zrt. kezeli a személyes adatait, akkor a következő információkról kap tájékoztatást: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A budmil Zrt. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, amennyiben kérése a másolat kiadására is irányul.

 • Helyesbítéshez való jog

Kérheti a budmil Zrt.-től, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

Kérése esetén a budmil Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, amely törlés a hírlevélküldés esetén a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatai törlése útján történik.

A budmil Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatait, ha (i) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (ii) a budmil Zrt. a személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy (iii) a budmil Zrt. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A budmil Zrt. a személyes adatokat azonban nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha a budmil Zrt. átadta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

A budmil Zrt. korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a budmil Zrt.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

Az adatkezelés korlátozása esetén a budmil Zrt. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

A budmil Zrt. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Kérése esetén a budmil Zrt. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megadja az Ön részére, amennyiben a személyes adatok kezelése hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon (nem papíralapon) történik.

 1. Lehetséges eljárás jogsértés esetén

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén

 • felveheti a kapcsolatot a budmil Zrt.-vel a gdpr@budmil.eu e-mail címen vagy a +36 (1) 437 9900 telefonszámon;
 • panaszt nyújthat be a hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400); vagy
 • bírósághoz fordulhat.