A BUDMIL Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 6.; cégjegyzékszám: 01-10-044408; e-mail cím: budmil@budmil.eu; telefonszám: +36 (1) 437 9900; „budmil Zrt.”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a www.budmil.eu honlapon történő regisztráció során adott meg személyes adatait.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A regisztráció során megadott személyes adatai kezelésére a BUDMIL Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 6.; cégjegyzékszám: 01-10-044408) jogosult.

A budmil Zrt.-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a webes értékesítéssel foglalkozó munkavállalók és a vezetőség jogosult hozzáférni. A budmil Zrt. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A regisztrációhoz köteles a nevét, e-mail címét és jelszavát megadni. A budmil Zrt. a regisztráció során megadott személyes adatokat az Ön beazonosítása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

A regisztráció során vagy a regisztrációs felületen azt követően bármikor – amennyiben szeretné – megadhatja a szállítási és számlázási adatokat annak érdekében, hogy a budmil Zrt. az adatokat eltárolja és a későbbi vásárlása során a személyes adatokat ne kelljen minden egyes vásárlás esetén megadnia. A budmil Zrt. a nem kötelezően megadandó adatokat az Ön hozzájárulása esetén kezeli.

A regisztráció kitöltését követően a budmil Zrt. a regisztráció során megadott személyes adatokat rögzíti a rendszereiben. A regisztrációt követően a budmil Zrt. egy linket tartalmazó visszaigazoló e-mailt küld az Ön részére, a regisztráció során megadott e-mail címére annak érdekében, hogy Ön a regisztrációját megerősítse. A regisztráció megerősítését szolgáló visszaigazoló e-mailben található linkre kattintással erősítheti meg regisztrációját. A regisztráció megerősítésére szolgáló link a visszaigazoló e-mail megküldésétől számított hét (7) napig érvényes.

Ha a regisztrációját a fenti módon nem erősíti meg a visszaigazoló e-mail kiküldésétől számított hét (7) napon belül, akkor a budmil Zrt. a regisztráció során megadott személyes adatait törli a rendszereiből.

Ha regisztráció során megadott bármely adata változik, akkor a budmil Zrt. kéri, hogy az adatváltozásról mielőbb tájékoztassa a budmil Zrt.-t e-mailben.

Amennyiben Ön meg kívánja szüntetni az oldalon a regisztrációját, akkor a regisztrációjának törlését a webmaster@budmil.eu e-mail címre küldött e-mailben kérheti. Ha Ön a www.budmil.eu történő regisztrációját törli, akkor a budmil Zrt. törli a felhasználói fiókját, valamint a regisztráció során megadott személyes adatait.

A regisztráció törlésével nem iratkozik le automatikusan a budmil Zrt. hírleveleiről. Ha Ön a jövőben hírlevelet sem kíván kapni a budmil Zrt.-től, akkor a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonhatja a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással.

Azon személyes adatok kezelése tekintetében, amelyeket a budmil Zrt. az Ön regisztrációja és a regisztrációja törlése között kezelt az Ön hozzájárulása alapján, a budmil Zrt. jogszerűen járt el, függetlenül attól, hogy Ön a regisztrációját törölte.

 1. Személyes adatok címzettjei

A honlapon történő regisztráció céljából megadott személyes adatait

 • a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: a CREARTWORK Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3535 Miskolc, Békés u. 7.; cégjegyzékszám: 05-09-018035);
 • a honlap fejlesztését végző szolgáltató: a WEBAPIX Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. ép. 3. em; cégjegyzékszám: 01-09-985866);
 • a rendszergazdai szolgáltatásokat ellátó szolgáltatók: a BENDACOM Informatikai Betéti Társaság (székhely: 1214 Budapest, Akácfa u. 24; cégjegyzékszám: 01-06-511888) és a VipIT Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2600 Vác, Balassagyarmati út 25.; cégjegyzékszám: 13-09-172171)

képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

A regisztráció céljából megadott személyes adatait a budmil Zrt. további személy részére nem továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama

A budmil Zrt. a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztráció időpontjától a regisztráció törlésének időpontjáig kezeli.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
  • A budmil Zrt. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztató akkor alkalmazandó, amikor azt a budmil Zrt. a honlapján nyilvánosságra hozza.
  • A budmil Zrt. Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a regisztráció során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a regisztrációját törölheti és a regisztráció során megadott személyes adatait a budmil Zrt. törli.
 2. Személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai

A regisztráció során megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogosult a következő jogokat gyakorolni: hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, adathordozhatósághoz való jog.

 • Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet a budmil Zrt.-től arra vonatkozóan, hogy a budmil Zrt. kezeli-e a személyes adatait.

Ha a budmil Zrt. kezeli a személyes adatait, akkor a következő információkról kap tájékoztatást: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A budmil Zrt. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, amennyiben kérése a másolat kiadására is irányul.

 • Helyesbítéshez való jog

Kérheti a budmil Zrt.-től, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

Kérése esetén a budmil Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, amely törlés a regisztrált fiókjának törlése útján történik.

A budmil Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön regisztráció során megadott személyes adatait, ha (i) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (ii) a budmil Zrt. a személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy (iii) a budmil Zrt. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A budmil Zrt. a személyes adatokat azonban nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha a budmil Zrt. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

A budmil Zrt. korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a budmil Zrt.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

Az adatkezelés korlátozása esetén a budmil Zrt. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

A budmil Zrt. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Kérése esetén a budmil Zrt. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megadja az Ön részére, amennyiben a személyes adatok kezelése hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon (nem papíralapon) történik.

 1. Lehetséges eljárás jogsértés esetén

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén

 • felveheti a kapcsolatot a budmil Zrt.-vel a gdpr@budmil.eu e-mail címen vagy a +36 (1) 437 9900 telefonszámon;
 • panaszt nyújthat be a hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400); vagy
 • bírósághoz fordulhat.