A BUDMIL Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 6; cégjegyzékszám: 01-10-044408; e-mail cím: budmil@budmil.eu; telefonszám: +36 (1) 437 9900; „budmil Zrt.”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a www.budmil.eu honlapon történő rendelés során megadott személyes adatokat.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A rendelés során megadott személyes adatok kezelésére a BUDMIL Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 6.; cégjegyzékszám: 01-10-044408) jogosult.

A budmil Zrt.-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a webes értékesítéssel foglalkozó munkavállalók és a vezetőség jogosult hozzáférni. A budmil Zrt. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A rendeléshez a szállítási és számlázási adatok megadása szükséges. A budmil Zrt. a rendelés során megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése és számlázás céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

 • a rendelés teljesítése tekintetében a szerződés teljesítése, kivéve, ha a megrendelő szervezet;
 • a rendelés teljesítése érdekében megadott kapcsolattartási adatok tekintetében jogos érdek, ha a megrendelő szervezet (mivel a szervezet részére csak akkor tud a budmil Zrt. teljesíteni, ha a szervezet kapcsolattartót jelöl ki a szerződéssel kapcsolatban, így például a csomag átvételére jogosult személy megjelölését);
 • a számviteli bizonylat (számla) kiállítása tekintetében jogi kötelezettség teljesítése.

A rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, mivel az budmil Zrt. a rendelést a rendeléshez szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg az budmil Zrt. a számviteli bizonylatot (számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani.

 1. Személyes adatok címzettjei

A rendelés céljából megadott személyes adatait

 • a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: a CREARTWORK Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3535 Miskolc, Békés u. 7.; cégjegyzékszám: 05-09-018035) képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg;
 • a megrendelt termék kiszállítását végző szolgáltató: a GLS General Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-111755);
 • a honlap fejlesztését végző szolgáltató: a WEBAPIX Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. ép. 3. em; cégjegyzékszám: 01-09-985866);
 • a rendszergazdai szolgáltatásokat ellátó szolgáltatók: a BENDACOM Informatikai Betéti Társaság (székhely: 1214 Budapest, Akácfa u. 24; cégjegyzékszám: 01-06-511888) és a VipIT Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2600 Vác, Balassagyarmati út 25.; cégjegyzékszám: 13-09-172171);

képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg;

 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ismerheti meg, amennyiben a számviteli bizonylat (számla) 100.000 Ft-ot meghaladó általános forgalmi adót tartalmaz.

A rendelés során megadott személyes adatokat az budmil Zrt. további személy részére nem továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama

A budmil Zrt. a rendelés teljesítése céljából megadott személyes adatokat a rendelés teljesítését követő 2 évig kezeli, mivel szavatossági igényeket egyéb esetben nem tudná teljesíteni.

A budmil Zrt. a számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes adatokat jogszabályon alapuló őrzési kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év elteltéig kezeli.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
  • A budmil Zrt. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a budmil Zrt. a honlapján nyilvánosságra hozza.
  • A rendelésére a rendelés leadásakor hatályban lévő adatkezelési tájékoztató irányadó.
 2. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A rendelés során megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogosult a következő jogokat gyakorolni: hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, tiltakozáshoz és adathordozhatósághoz való jog.

 • Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet a budmil Zrt.-től arra vonatkozóan, hogy a budmil Zrt. kezeli-e a személyes adatait.

Ha a budmil Zrt. kezeli a személyes adatait, akkor a következő információkról kap tájékoztatást: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A budmil Zrt. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, amennyiben kérése a másolat kiadására is irányul.

 • Helyesbítéshez való jog

Kérheti a budmil Zrt.-től, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

Kérése esetén a budmil Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, amennyiben a rendelését törli.

A budmil Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön rendelés során megadott személyes adatait, ha a budmil Zrt. a személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy a budmil Zrt. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A budmil Zrt. a személyes adatokat azonban nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

A budmil Zrt. korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a budmil Zrt.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

Az adatkezelés korlátozása esetén a budmil Zrt. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

A budmil Zrt. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 • Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése a budmil Zrt. vagy egy harmadik fél (például az Ön munkáltatója vagy megbízója, akinek a nevében a budmil Zrt.-nél a rendelést leadta) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Kérése esetén a budmil Zrt. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megadja az Ön részére, amennyiben a személyes adatok kezelése hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon (nem papíralapon) történik.

 1. Lehetséges eljárás jogsértés esetén

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén

 • felveheti a kapcsolatot a budmil Zrt.-vel a gdpr@budmil.eu e-mail címen vagy a +36 (1) 437 9900 telefonszámon;
 • panaszt nyújthat be a hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400); vagy
 • bírósághoz fordulhat.